TurfTroniq

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij de uitvinders en pioniers van robottechniek voor de groene sector. Het bedrijf met de meeste kennis, de meeste ervaring en de beste oplossingen.

DIENSTVERLENING DOOR SPECIALISTEN

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: – TurfTroniq: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TurfTroniq B.V.;

– Opdrachtgever: de wederpartij van TurfTroniq;
– directe en/of indirecte schade: schade aan Opdrachtgever en/of derden, bestaande uit ondermeer doch niet uitsluitend: bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten ter zake van leveranties van goederen en/of diensten door TurfTroniq, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Eventueel toepasselijke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgevers zullen slechts van toepassing zijn voor zover deze niet strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden.

1.4 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TurfTroniq, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Op de door derden geleverde producten en/of diensten zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarbij TurfTroniq optreedt als afnemer van producten of diensten.

Artikel 2 – AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen door TurfTroniq zijn vrijblijvend en gebaseerd op levering / uitvoering onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren.

2.2 Als Opdrachtgever aan TurfTroniq gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag TurfTroniq uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal de aanbieding hierop baseren.

2.3 Gegevens vermeld in software en/of andere programmatuur, catalogi, afbeeldingen, tekeningen,maten, gewichten en overige (technische) informatie van TurfTroniq al dan niet van derden afkomstig, zijn niet bindend.

2.4 Als Opdrachtgever de aanbieding van TurfTroniq niet aanvaardt, heeft TurfTroniq het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3 – INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

3.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in artikel 2.3 genoemde gegevens openbaar te maken, te kopiëren, na te maken, ter kennis van derden te brengen, (het gebruiksrecht van) de software en/of andere programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, in zekerheid over te dragen dan wel aan derden af te staan of te wijzigen.

3.2 De broncode van de programmatuur wordt niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

3.3 De eigendomvan en alle rechten van industriële en intellectuele eigendommen met betrekking tot de software en/of andere programmatuur blijven bij TurfTroniq. Het is Opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen van intellectuele eigendommen te verwijderen.

3.4 Opdrachtgever is ermee bekend, dat de software en/of andere programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van TurfTroniq bevat.

3.5 Het is TurfTroniq toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software en/of andere programmatuur.

3.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt TurfTroniq de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendomop de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

3.7 De rechten op de in lid 3.6 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van TurfTroniq ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan TurfTroniq per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.8 Opdrachtgever moet de aan hemverstrekte gegevens als bedoeld in lid 3.6 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door TurfTroniq gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan TurfTroniq een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4 – ADVIEZEN EN VERSTREKTE INFORMATIE

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van TurfTroniq krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

4.2. Als Opdrachtgever aan TurfTroniq gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag TurfTroniq bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart TurfTroniq voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, programmatuur, materialen,monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 5 – PRIJZEN

5.1 De door TurfTroniq opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief Omzetbelasting en alle overige in binnen- en/of buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, invoerrechten e.d. die voor rekening van Opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 De door TurfTroniq opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek / magazijn en zijn exclusief verpakkings- ,montage- en inbedrijfstellingskosten.

5.3 Wijziging van prijzen en/of tarieven, bijvoorbeeld als gevolg van wijziging in wisselkoersen, fabrieksprijzen, et cetera, welke zich ná datum van de door TurfTroniq gedane aanbieding voordoen, komen ten laste van Opdrachtgever.

5.4 Reis- en verblijfskosten zijn niet in prijzen inbegrepen.

Artikel 6 – BETALING

6.1 Opdrachtgever dient de aan haar door TurfTroniq toegezonden facturen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatumvolledig te voldoen.

6.2 Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op hetmoment waarop het volledig verschuldigde bedrag op de door TurfTroniq aan te wijzen bank- of girorekening is bijgeschreven en geschiedt zonder enige aftrek of schuldvergelijking.

6.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In geval Opdrachtgever in verzuim verkeert, is zij zonder enige ingebrekestelling rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum der vordering tot aan de dag der algehele vergoeding. Het in dit artikel bedoelde rentepercentage bedraagt 1% per maand dan wel, indien dit hoger is, een percentage gelijk aan de wettelijke handelsrente, alsmede alle kosten veroorzaakt door de niet (tijdige) betaling door Opdrachtgever, waaronder begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €75,-.

6.4 TurfTroniq is te allen tijde gerechtigd zekerheid van Opdrachtgever te verlangen.

6.5 TurfTroniq is gerechtigd haar prestatie op te schorten in geval Opdrachtgever nalaat de door TurfTroniq gevraagde deugdelijke zekerheid te stellen.

Artikel 7 – LEVERING

7.1 De door TurfTroniq opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij benadering.

7.2 Levering geschiedt af fabriek/magazijn.

7.3 In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan vanaf het moment dat TurfTroniq in het bezit is van alle voor de Opdracht benodigde documenten en gegevens zoals, doch niet beperkt tot, bouwtekeningen, maatvoeringen e.d., zulks ter beoordeling van TurfTroniq.

7.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het Opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens TurfTroniq aangegane verplichting.

7.5 TurfTroniq is gerechtigd om over de periode tot de levering aan Opdrachtgever een tijdelijk alternatief aan te bieden in huur of anderszins, zulks op kosten van Opdrachtgever.

7.6 Transport van goederen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.7 TurfTroniq is vrij in de keuze van vervoer van de Opdracht.

7.8 TurfTroniq is gerechtigd de Opdracht in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren.

7.9 Opdrachtgever is aan TurfTroniq een door TurfTroniq in de redelijkheid vast te stellen vergoeding verschuldigd voor vracht- en behandelingskosten, te vermeerderen met BTW.

Artikel 8 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

8.1 Opdrachtgever zal TurfTroniq alle medewerking en faciliteiten verlenen die nodig en gebruikelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ter voorkoming van schade aan instrumenten, systemen, andere zaken of personen zal Opdrachtgever passende maatregelen nemen. Opdrachtgever zal de medewerkers van TurfTroniq ter plaatse volledig informeren over veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen en over bij hen aanwezige gevaarlijke ruimtes en stoffen.

8.2 Schade die ontstaat doordat niet of niet tijdig is voldaan aan het in artikel 8.1 bepaalde, is voor rekening van Opdrachtgever.

8.3 Indien door een aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak TurfTroniq op een door partijen afgesproken tijdstip niet aan haar werkzaamheden kan beginnen of deze niet kan continueren, kunnen de wachttijden en/of tevergeefs gemaakte kosten die daarvan het gevolg zijn, aan Opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 9 – RECLAMES

9.1 Ter zake van zichtbare gebreken en manco’s dient binnen 14 dagen na levering schriftelijk gereclameerd te worden en ter zake van verborgen gebreken dient binnen 14 dagen na ontdekking van een zodanig gebrek dan wel binnen 14 dagen nadat redelijkerwijze een zodanig gebrek ontdekt had kunnen worden, doch in ieder geval binnen de garantietermijn als bedoeld in Artikel 11, schriftelijk bij TurfTroniq
gereclameerd te worden bij gebreke waarvan de leveranties / werkzaamheden als door Opdrachtgever aanvaard gelden en geen betwisting daarvan meer mogelijk is.

9.2 Opdrachtgever zal ingeval van een reclame de betreffende goederen voor zijn risico en rekening terstond aan TurfTroniq retourneren, zulks op straffe van verval van het recht te reclameren.

9.3 De aansprakelijkheid van TurfTroniq ingeval van een zichtbaar dan wel verborgen gebrek leidt nimmer tot een andere verplichting aan de zijde van TurfTroniq dan a) restitutie van de koopprijs, of b) herstel, of c) (her)levering van een deugdelijk exemplaar, zulks ter vrije keuze van TurfTroniq.

Artikel 10 – DERDEN

10.1 TurfTroniq is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten dan wel andere op haar rustende verplichtingen, derden in te schakelen.

Artikel 11 – GARANTIE

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de garantieduur van de door TurfTroniq geleverde goederen en/of diensten zesmaanden.

11.2 Prototypes, nul-series en pre-productiemodellen zijn uitgesloten van garantie.

11.3 Indien de looptijd van de fabrieksgarantie voor de geleverde goederen afwijkt van de vorenbedoelde termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn.

11.4 De garantieduur gaat in op de dag van levering.

11.5 Uit hoofde van de garantie is TurfTroniq slechts aansprakelijk voor gebreken omtrent welke TurfTroniq binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van een ondeugdelijke fabricage en/of gebruik van ondeugdelijke materialen.

11.6 De verplichtingen van TurfTroniq uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan het kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van TurfTroniq.

11.7 Kosten (zoals o.a. reis-, verblijfs- en transportkosten) gemoeid met reparatie / vervanging op locatie komen, behoudens het onder de garantie vallende arbeidsloon van de desbetreffende reparatie/vervanging, te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.

11.8 Opdrachtgever behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van TurfTroniq voor reparatie / vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van garantie.

11.9 Onder de garantie vallen nimmer, gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen en/of onderhoud e.d. door derden.

11.10 Onder garantie vallen nimmer, gebreken die het gevolg zijn van een onjuiste instelling of afstelling van de geleverde goederen.

11.11 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van TurfTroniq heeft voldaan.

11.12 Voor producten en diensten kunnen aanvullende garantievoorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden door TurfTroniq vóór opdracht aan Opdrachtgever verstrekt.

Artikel 12 – SERVICECONTRACTEN

12.1 Een servicecontract kan op elk tijdstip ingaan en heeft voor de eerste keer een looptijd tot het einde van het kalenderjaar, volgend op het kalenderjaar waarin het contract is ingegaan, tenzij anders is overeengekomen.

12.2 Voor producten en/of diensten waarvoor een servicecontract noodzakelijk of verplicht is voor normaal gebruik, gaat het servicecontract in bij levering van de producten en/of diensten.

12.3 Het servicecontract wordt telkensmet één jaar verlengd, tenzij TurfTroniq of Opdrachtgever uiterlijk twee maanden voor afloop van het jaar waarin de geldigheidsduur zal verstrijken, aan de andere partij schriftelijk te kennen geeft het onderhoudscontract niet te willen verlengen, of anders is overeengekomen. Voor producten en/of diensten waarvoor een noodzakelijk of verplicht servicecontract dient te worden afgesloten kan stopzetting leiden tot een gedeeltelijk of geheel nietfunctioneren van het product en/of de dienst.

12.4 Producten en/of diensten waarvoor een servicecontract noodzakelijk of verplicht is voor normaal gebruik, kunnen bij niet-nakoming van verplichtingen van Opdrachtgever, opgeschort worden. Dit kan leiden tot een gedeeltelijk of geheel niet-functioneren van het product en/of de dienst.

Artikel 13 – KLACHTEN

13.1 Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden dienen binnen 30 dagen nadat deze werkzaamheden zijn verricht, schriftelijk bij TurfTroniq te worden ingediend.

13.2 Klachten ontslaan Opdrachtgever niet van verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.

13.3 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over de uitvoering van de overeenkomst, heeft TurfTroniq de keus hetzij het gebrek kosteloos te herstellen, hetzij Opdrachtgever een korting te geven op de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden. Door levering van één van deze prestaties is TurfTroniq jegens Opdrachtgever tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden.

Artikel 14 – AANSPRAKELIJKHEID

14.1 De aansprakelijkheid van TurfTroniq is beperkt tot voldoening van hetgeen deze ingevolge de garantie als bedoeld in Artikel 11 op zich heeft genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten hetzij (in)directe schade veroorzaakt door een werknemer van TurfTroniq dan wel een door TurfTroniq ingeschakelde derde, is, behoudens opzet en/of grove schuld, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Opdrachtgever vrijwaart TurfTroniq ter zake van iedere mogelijke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend dan wel verband houdend met door TurfTroniq ten behoeve van Opdrachtgever verrichte diensten en/of leveranties.

Artikel 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

15.1 Geleverde goederen blijven eigendom van TurfTroniq tot aan het moment waarop alle vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

15.2 Ingeval van niet-nakoming van enige verplichting door Opdrachtgever jegens TurfTroniq is laatstgenoemde gerechtigd zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de goederen terug te nemen.

Artikel 16 – PANDRECHT EN RETENTIERECHT

16.1 Op alle goederen die TurfTroniq uit welken hoofde dan ook onder zich heeft of zal verkrijgen, wordt ten behoeve van TurfTroniq een pandrecht gevestigd en komt hem een retentierecht ex artikel 3:290 BWtoe tot zekerheid van alle vorderingen die TurfTroniq heeft en/of zal verkrijgen op Opdrachtgever.

Artikel 17 – DIENSTEN

17.1 In het bijzonder in die gevallen waarin TurfTroniq zich ertoe heeft verplicht een prestatie te leveren van niet stoffelijke aard is TurfTroniq er slechts toe verplicht om een zo goed mogelijke prestatie te leveren,maar kan zij het realiseren van het door Opdrachtgever beoogde resultaat niet garanderen.

Artikel 18 – OVERMACHT

18.1 Voor schade die Opdrachtgevermocht lijden ingeval enige prestatie door TurfTroniq wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd dan wel niet meer op een economische basis voor TurfTroniq uitvoerbaar is als gevolg van omstandigheden waarop en op de gevolgen waarvan TurfTroniq geen invloed kan uitoefenen, voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar, waaronder die welke normaliter voor rekening van TurfTroniq zouden komen, is TurfTroniq niet aansprakelijk.

18.2 Ingeval van tijdelijke overmacht heeft TurfTroniq het recht naar eigen keuze de termijn van aflevering te wijzigen dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat ter zake enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 19 – VERZUIM / ONTBINDING

19.1 Bij verzuim van Opdrachtgever, waaronder vallen de in het volgende lid gevallen, zijn alle vorderingen van TurfTroniq op Opdrachtgever uit welke hoofde ook onmiddellijk en volledig opeisbaar en is TurfTroniq bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van TurfTroniq op grond van de wet of de overeenkomst.

19.2 Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien:

– Opdrachtgever enige verplichting uit een overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt;

– Opdrachtgever of degene die zich voor Opdrachtgevers verplichtingen garant heeft gesteld of zekerheden heeft verstrekt, in staat van faillissement wordt verklaard, in liquidatie treedt, bedrijfsactiviteiten staakt of een besluit neemt tot liquidatiestaking of aanvragen van faillissement of surseance van betaling;

– Een wijziging optreedt in de (achterliggende) aandeelhouders van Opdrachtgever, voor zover deze omstandigheid naar het oordeel van TurfTroniq een aanmerkelijke verzwaring van haar risico’smet zich meebrengt;

– Ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd.

Artikel 20 – OVERDRACHT VAN RECHTEN

20.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TurfTroniq.

Artikel 21 – RECHTSGELDIGHEID

21.1 In het geval een ofmeer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.

Artikel 22 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

22.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van TurfTroniq neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. TurfTroniq mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Uiteraard kunt u ons altijd bellen via ons nummer:

Service: +31 (0)85 – 2007996

Algemeen: +31 (0)85 – 2007110

of via de mail:

info@turftroniq.com

Pin It on Pinterest

Share This